Innehav - Betsson

Betsson AB (publ) delårsrapport, 1 januari-31 mars 2018

2018-04-25

Kvartalet: januari – mars

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 210,0 (1 102,0) mkr, en ökning med 10 procent varav 4 procent organisk tillväxt.
  • Kasinointäkter växte med 12 procent och Sportboksintäkter växte med 5 procent. Sportboksmarginalen var 6,6 procent i kvartalet.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 211,4 (240,9) mkr, en minskning med 12 procent främst på grund av valutaeffekter, negativ påverkan från nyligen genomförda förvärv och högre marknadsföringskostnader. Organiskt var rörelsesresultatet (EBIT) 242 mkr.
  • I rörelsekostnaderna ingick en engångskostnad om 15 mkr relaterad till en omstrukturering av verksamheten.
  • Rörelsemarginalen var 17,5 (21,9) procent.

Nyckeltal:

mkr Q1 2018  Q1 2017  ∆  jan-dec 2017 
Intäkter 1 210,0 1 102,0 10% 4 716,5
Bruttoresultat 864,3 806,3 7% 3 419,4
Rörelseresultat (EBIT) 211,4 240,9 -12% 882,2
Rörelsemarginal 17,5% 21,9% 18,7%
Resultat efter skatt 187,9 214,4 -12% 786,5
Resultat per aktie, kr 1,36 1,55 -12% 5,68
Operativt kassaflöde 312,2 204,9 55% 946,7
Intäkter, Kasino 922,8 822,9 12% 3 437,9
Bruttoomsättning, Sportbok 5 773,1 6 006,1 -4% 23 117,5
Intäkter, Sportbok 263,5 250,3 5% 1 140,3
Marginal efter fria vad 6,6% 6,1% 6,9%
Deponeringar 4 190,3 3 789,2 11% 16 308,0
Aktiva kunder 607 785 607 333 0%

VD-ord från Pontus Lindwall

”Intäkterna för det första kvartalet 2018 var 1 210,0 (1 102,0) mkr, en ökning med 10 procent jämfört med samma kvartal 2017. Den organiska tillväxten i kvartalet var 4 procent. Tillväxten kom främst från Kasino som visade fortsatt tillväxt i Västeuropa. Sportboken i Norden växte med 22 procent, men region Central- och Östeuropa och Centralasien (CEECA) minskade främst på grund av valutaeffekter.

Rörelsresultatet för kvartalet var 211,4 (240,9) mkr, en nedgång med 12 procent jämfört med samma kvartal 2017. Ökade marknadsföringskostnader, valutaeffekter och negativt resultat i förvärvade bolag påverkade resultatet negativt. Marknadsföringen koncentrerades till marknader där vi ser tillväxtmöjligheter och Betsson ökade satsningarna i Spanien där Betsson.es nyligen lanserade sportbok, medan marknadsföringen i Storbritannien minskades. I rörelsekostnaerna ingår en engångskostnad om 15 mkr relaterad till den omstrukturering av organisationen som genomfördes under det första kvartalet.

Fortsatta åtgärder för att förbättra verksamheten
Vi följer en detaljerad plan och vidtog en mängd åtgärder inom olika områden under det första kvartalet med ambitionen att få Betsson tillbaka på rätt spår igen. Den nyligen genomförda omstruktureringen gjordes i syfte att förbättra effektiviteten i Betssons verksamhet. Vi fortsätter att systematiskt implementera ytterligare förbättringar. Jag vill dock upprepa mitt budskap från förra kvartalet om att det kommer ta tid innan vi kan se några materiella effekter.

Den svenska regeringen har lagt fram en proposition om omreglering av spelmarknaden. En stor farhåga med propositionen är att Svenska Spels verksamhet inte tydligt delas. Konkurrens på lika villkor är avgörande för att lyckas skapa en framgångsrik spelreglering där spel sker inom licenssystemet.
Behovet av konkurrens på lika villkor är också relevant avseende Nederländerna, där vi fortfarande väntar på en omreglering. Många stora europeiska operatörer har bedrivit verksamhet gentemot holländska kunder under EU-licens och jag hoppas att de holländska myndigheterna förstår vikten av att finna ett realistiskt sätt att kanalisera dessa kunder in i den nya regleringen.

Det andra kvartalet har börjat med något lägre intäkter än de genomsnittliga dagliga intäkterna för det andra kvartalet förra året. Den svagare inledningen beror på en minkning i ett förvärvat bolag och att sportboksmarginalen i början av kvartalet var lägre än genomsnittet.”

Kontaktuppgifter:
Pontus Lindwall, VD
+46 (0)8 506 403 00

Kaaren Hilsen, CFO
+46 (0)8 506 403 00, kaaren.hilsen@betssonab.com

Delårsrapport, januari-mars 2018