Betsson: Bokslutskommuniké och Q4 2017

Kvartalet: 1 oktober – 31 december 2017:

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 256,4 (1 118,5) mkr, en ökning med 12 procent varav 10 procent organisk tillväxt.
  • Sportboksintäkterna växte med 36 procent som ett reultat av hög sportboksmarginal på 8,2 procent. Bruttoomsättningen i sportboken ökade 7 procent organiskt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 218,4 (265,1) mkr, en minskning med 18 procent främst på grund av valutaeffekter, negativ påverkan från nyligen genomförda förvärv och högre marknadsföringskostnader.
  • Rörelsemarginalen var 17,4 (23,7) procent.
  • Efter kvartalet: Bolaget har genomfört en omorganisation och som en effekt av detta kommer kostnaderna minska med netto 50-60 mkr årligen. Omstruktureringskostnader om ca 15 mkr kommer belasta Q1 2018.

Perioden: helår 2017

  • Koncernens intäkter ökade med 15 procent till 4 716,5 (4 117,3) mkr. 9 procent var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 882,2 (946,4) mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 786,5 (878,0) mkr, motsvarande 5,68 (6,34) kr per aktie.
  • Operationellt kassaflöde uppgick till 946,7 (1,168,5) mkr.
  • Styrelsen föreslår årsstämman att 393,1 (658,9) mkr, motsvarande 2,84 (4,76) kr per aktie, ska distribueras till aktieägarna. Detta följer den nya utdelningspolicyn som kommunicerades i mars 2017.

Nyckeltal

mkr Q4 2017  Q4 2016  ∆  jan-dec 2017  jan-dec 2016  ∆ 
Intäkter 1 256,4 1 118,5 12% 4 716,5 4 117,3 15%
Bruttoresultat 903,0 830,6 9% 3 419,4 3 078,0 11%
Rörelseresultat (EBIT) 218,4 265,1 -18% 882,2 946,4 -7%
Rörelsemarginal 17,4% 23,7% -6% 18,7% 23,0% -4%
Resultat efter skatt 198,9 243,6 -18% 786,5 878,0 -10%
Resultat per aktie, kr 1,44 1,76 -18% 5,68 6,34 -10%
Operativt kassaflöde 278,9 332,2 -16% 946,7 1 168,5 -19%
Intäkter, Kasino 867,3 823,7 5% 3 437,9 2 907,8 18%
Bruttoomsättning, Sportbok 5 965,4 6 117,7 -2% 23 117,5 24 392,1 -5%
Intäkter, Sportbok 359,3 264,4 36% 1 140,3 1 080,4 6%
Marginal efter fria vad 8,2% 6,6% 6,9% 6,5%
Deponeringar 4 362,4 3 947,1 11% 16 308,0 14 457,6 13%
Aktiva kunder 615 499 573 277 7%

VD-ord från Pontus Lindwall:

”Intäkterna för det fjärde kvartalet var 1 256,4 (1 118,5) mkr, en ökning med 12 procent jämfört med samma kvartal 2016. Tillväxten drevs av sportboken som hade hög marginal på 8,2 procent och tillväxt i bruttoomsättning exklusive valutaeffekter. Tillväxten tyder på att Betssons nya sportbok för mobilweb, vilken lanserades på kvärnvarumärken under kvartalet, hittills har mottagits väl av kunderna. Kasinotillväxten var stark i region Västeuropa, men region Norden visade en nedgång på grund av hård konkurrens.

Rörelsresultatet för kvartalet var 218,4 (265,1) mkr, en nedgång med 18 procent jämfört med samma kvartal 2016. Ökade marknadsföringskostnader, valutaeffekter och negativt resultat i förvärvade bolag påverkade resultatet negativt.

Åtgärder för att förbättra verksamheten
Vi har identifierat och börjat genomföra ett antal förbättringar avseende både produkt och marknadsföring. Lanseringen av det nya front-end systsmet för kasino och sportbok för stationär dator och appar avses slutföras under 2018. Betsson kommer fokusera sina marknadsföringsinsatser på nyckelmarknader med ambitionen att få högre avkastning på investeringarna. Ett exempel är att vi har dragit ner på marknadsföringen i Storbritannien.

Under det första kvartalet 2018 genomförde Betsson en omorganisation av verksamheten. Den nya, plattare organisationen syftar till att göra Bolaget mer effektivt.

Med ambitionen att speldrivande dotterbolag ägda av Betsson AB ska vara ledande inom spelansvarsfrågor beställde Betsson AB i december 2017 en oberoende genomlysning. Rapporten slog fast att Betsson tar spelansvar seriöst och erbjuder spelarna ett stort antal spelansvarsverktyg, men den pekade även på möjliga förbättringar för att stärka arbetet inom området. Åtgärder är på plats och resultaten kommer följas upp av Betsson ABs ledning och styrelse, samt även genom att rapportera nyckeltal i delårsrapporterna framöver.

När jag klev in som VD i september så var det första jag gjorde att analysera hur det stod till med bolaget och sedan tillsammans med ledningen göra en plan för hur Betsson ska återgå till högre tillväxt och vinst. Det kommer ta lite tid tills jag är nöjd, men vi genomför systematiskt förbättringar och förväntar oss att se resultat framåt slutet av året.”

Kontaktuppgifter
Pontus Lindwall, VD +46 (0)8 506 403 00
Kaaren Hilsen, CFO +46 (0)8 506 403 00, kaaren.hilsen@betssonab.com
Pia Rosin, VP Corporate Communications  +46 (0)736 00 85 00, pia.rosin@betssonab.com

Rapporter

Presentationer

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter Märkt