RASTA GROUP AB (publ): Kommuniké från ordinarie bolagsstämma 25 Maj 2005

Aktieägarna i Rasta Group AB (publ) har den 25 maj 2005 hållit ordinarie bolagsstämma i Göteborg.

Styrelse

Bolagsstämman beslutade om omval av Peter Egnell, Per Karlzon, Tommy Marklund och Anders Müntzing och nyval av Carl Gunnar Cronholm. Thomas Löfström som blivit franchisetagare till Rasta Lilla Edet avgick ur styrelsen. Peter Egnell valdes till styrelsens ordförande.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

Arvode

Styrelsearvodet fastställdes till sex basbelopp att fördelas mellan styrelseledamöterna varav två basbelopp utgår till styrelsens ordförande. Arvodet till revisorerna fastställdes liksom tidigare att utgå enligt löpande räkning.

Utdelning

Disposition av årets resultat fastställdes enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2004.

Bemyndigande

Styrelsen bemyndigandes att, längst intill nästa ordinarie bolagsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna besluta om nyemission av högst sammanlagt 25 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att bredda bolagets ägande och kapitalbas samt att ge bolaget en finansiell beredskap vid eller inför förvärv. Styrelsen skall kunna besluta om emission med bestämmelse om kontant , apport eller kvittningsrätt. Fullt utnyttjande av bemyndigandet utan företrädesrätt för nuvarande aktie- och konvertibelägare motsvarar en utspädning på 4.75%.

Valberedning

Bolagsstämman beslutade om inrättande av en valberedning. Beslutet innebär bl. a. att styrelsens ordförande utifrån ägandet per 30 september 2005, kontaktar de tre största ägarna i bolaget, som vardera äger rätt att utse en representant, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen.

 

Övrigt

 Verkställande direktören redovisade utvecklingen under verksamhetsåret 2004 och för marknadsförutsättningarna under 2005. Informerades även att Brunstorps Wärdshus/Husqvarna har återförenats i Rasta-koncernen. Brunstorps Wärdshus – som har varit Nordens största busstop och tidigare drivits av Rasta under åren 1988-1996 – övertas den 1 juni 2005. Bolaget ser en stor potential i denna anläggning.

För ytterligare information, kontakta

Jan Bengtsson, VD för Rasta Group AB (publ)

 031-725 95 02

 Mobil 0707-20 20 60

 E-post: jan.bengtsson@rasta.se

 

www.rasta.se

Rasta Group AB (publ), noterat på Göteborgs OTC-lista, förvärvade Rasta-koncernen juli 2004 och finns på följande platser:

Hallandsåsen, Snapparp, Tanum, Svinesund, Lilla Edet, Brålanda, Grums, Vårgårda, Mariestad, Ulricehamn, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/Väst, Malmbyhus/Strängnäs och numera Brunstorps Wärdshus/Husqvarna.

Publicerat den
Kategoriserat som Historik