Betsson Group: Bokslutskommuniké 2016

Kasinointäkterna ökade med 20 procent

Fjärde kvartalet
• Intäkterna uppgick till 1 118,5 (1 041,1) mkr, en ökning med 7 procent.
• Intäkter från region Norden uppgick till 556,9 (475,5) mkr, en ökning med 17 procent.
• Intäkter i Kasino uppgick till 823,7 (684,0) mkr, en ökning med 20 procent.
• Mobila intäkter uppgick till 546,8 (373,3) mkr, en ökning med 46 procent. Mobila intäkter utgör nu 49 procent av koncernens intäkter.
• Betsson har idag marknadens största utbud vad gäller mobila kasinoprodukter med totalt 1 246 olika spel och mobila kasinointäkter ökade med 83 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 265,1 (174,4) mkr och rörelsemarginalen var 23,7 (16,7) procent. Rörelseresultatet det fjärde kvartalet 2016 belastades av engångsposter om 10,3 mkr hänförliga till förvärv och det fjärde kvartalet 2015 av en engångspost om 103,8 mkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till 243,6 (159,1) mkr, motsvarande 1,76 (1,15) kronor per aktie.
• Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 3 947,1 (3 471,4) mkr, motsvarande en ökning med 14 procent.
• Förvärvet av hästspelsoperatören RaceBets slutfördes 30 december 2016.
• Under fjärde kvartalet emitterade Betsson ett treårigt seniort icke-säkerställt obligationslån om 1 miljard kronor inom ett totalt rambelopp om 2 miljarder kronor.

Helårsperioden
• Intäkterna ökade med 11 procent till 4 117,3 (3 722,0) mkr. Kasinointäkter, som utgör 71 procent av Betssons intäkter, växte med 14 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 946,4 (886,4) mkr och rörelsemarginalen var 23,0 (23,8) procent.
• Resultatet efter skatt uppgick till 878,0 (831,7) mkr, motsvarande 6,34 (6,02) kronor per aktie.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 168,5 (1 154,5) mkr.
• Betssons styrelse föreslår överföring till aktieägarna om 658,9 (624,3) mkr, vilket motsvarar 4,76 (4,51) kronor per aktie.

Hela rapporten här

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter Märkt