Kallelse till extra bolagsstämma i Snapcat AB (publ) 556569-0400

Aktieägarna i Snapcat AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 mars 2005 klockan 15.00 på bolagets kontor Västra Hamngatan 10 i Göteborg.

 Anmälan 

För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 4 mars 2005 dels anmäla sitt deltagande på stämman senast fredagen den 11 mars 2005 kl 16.00.

Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall anmäla sig skriftligen till Snapcat AB (publ) under adress Västra Hamngatan 10, 411 17 Göteborg eller per fax 031-725 95 92. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd fredagen den 4 mars 2005, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

 

1. Val av ordförande för stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Godkännande av dagordning.

 4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av högst 32.666.666 aktier riktad till konvertibelinnehavarna i Snapcat AB (publ).

 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av högst 7.333.334 aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Emissionen riktas till allmänheten.

 8. Godkännande av styrelsens beslut om emission av skuldebrev om nominellt 100 kronor förenade med 130.826.640 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier i Snapcat AB (publ). Optionsrätterna riktas till de som tecknar i företrädesemissionen, emissionen riktad till konvertibelägarna och till de som tecknar i emissionen till allmänheten.

 9. Beslut om ändring av bolagsordning a/ §1, ändring av bolagets firma, förslag att namnändra till Rasta. b/ §3, ändring av bolagets verksamhet. Förslag att ändra till följande lydelse: Bolaget skall direkt eller indirekt via dotter- och intressebolag finansiera och bedriva verksamhet inom servicenäringen, dvs bolag inom hotell- och restaurang, bensinstation med livsmedel och dagligvaror, spelverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.

 10. Bemyndigande för VD att göra de ändringar som kan föranledas av registreringar hos Bolagsverket avseende på bolagsstämman fattade beslut.

 11. Övriga frågor. 

Teckningskursen på de nyemitterade aktierna är satt till 0.25 kronor per tecknad aktie tillsammans med en teckningsoption som erhålles vederlagsfritt. Aktieteckning skall rum under tiden 2005-04-04 – 2005-04-22. 

Fullständiga handlingar avseende styrelsens beslut den 4 februari 2005 om nyemission samt övriga bolagshandlingar enligt 4 kap 4§ och 5 kap 3§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor senast en vecka före stämman och kan rekvireras av aktieägare som så begär och som uppger sin adress. Information kommer också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.snapcat.se

Göteborg i februari 2005

 

Styrelsen i Snapcat AB (publ)

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter