Rasta Group AB (publ) bokslutskommuniké 2006

Årets rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen 21 673 (18 757) tkr. För dotterbolaget Rasta Sverige uppgår rörelseresultatet (EBITDA) till 12 696 (11 885) tkr.

Årets rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 13 315 (10 702) tkr.

Rastaanläggningarna visar en omsättningsökning under fjärde kvartalet med 11 % och för helåret 2006 med 9 % jämfört med 2005 på jämförbara anläggningar.

Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 240 327

 (233 085) tkr. Koncernen redovisar för året en nettoomsättning på 204 500 (220 270) tkr. Moderbolagets omsättning under året har varit 3 971 (3 336) tkr och resultatet före skatt är 1 967 (2 744) tkr.

Utöver detta har Rasta Sverige under året sålt bensin och diesel motsvarande en omsättning på ca 176 500 (167 800) tkr samt lastbilsdiesel motsvarande ca 170 400 (175 800) tkr på jämförbara anläggningar.

Antal tusen liter bensin och diesel som sålts under året är ca 18 600 (18 000) samt lastbilsdiesel ca 28 600 (28 800) på Rastas anläggningar inklusive franchisetagare.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för året 14 222 (15 455) tkr.

Rasta är sedan sommaren franchisetagare till den svenska fastfood-kedjan Frasses. Under året har Frasses lanserats på anläggningarna Rasta Tanum, Rasta Snapparp, Rasta Ödeshög och Rasta Mariestad.

Händelser efter periodens slut

 • Ullevi Konferens och Kiosker AB har förvärvats med övertagande per 2007-03-01.

 • Mölletofta Värdshus inklusive fastighet har förvärvats med övertagande per 2007-03-30.

 • Rasta Express öppnades den 1 februari i Sjöboda

 • Rasta Butik öppnades den 19 januari i Götene

 • Nyöppning har skett den 13 februari av restaurangen i Strömstad inklusive Frasses

Hela bokslutskommunikén i PDF-format