Rasta Group: Bokslutskommuniké 2005

• Årets rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen 17 600 (8 397, varav 3 712 avser ackordsvinst) tkr. För dotterbolaget Rasta Sverige uppgår rörelseresultatet (EBITDA) till 10 728 (2 986) tkr.

• Årets rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 7 221 (3 843). För dotterbolaget Rasta Sverige uppgår rörelseresultatet (EBIT) till 5 571 (978).

• Koncernen redovisar för året en nettoosättning på 219 113 (112 578) tkr. Moderbolagets nettoomsättning under året har varit 3 336 (5 308) tkr och resultatet före skatt är 2 744 (5 080) tkr. Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 231 928 tkr. Utöver detta har Rasta Sverige under året sålt bensin och diesel motsvarande en omsättning på ca 221 600 tkr samt lastbilsdiesel (IDS) motsvarande ca 155 000 tkr. Försäljningen av bensin och personbilsdiesel har ökat med 1% och försäljningen av lastbilsdiesel (IDS) med 18 %.

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för året 15 446 tkr.

• Vid en extra bolagsstämma den 15 mars togs beslut att namnändra moderbolagets namn från Snapcat AB till Rasta Group AB i syfte att tydliggöra bolagets affärsinriktning.

• Under perioden 4-22 april 2005 erbjöds befintliga aktieägare, allmänhet och institutionella investerare att teckna aktier och teckningsoptioner i en nyemission i Rasta Group. Nyemissionen var om totalt 32 700 tkr och genomfördes i tre delar. Teckningskursen var 0,25 kr per aktie inklusive teckningsoption. Nyemissionen fulltecknades och antalet aktieägare har ökat från ca 800 till ca 1 200 stycken.

• Rasta-anläggningarna övertogs 1 juli 2004, således avser jämförelsesiffror för 2004 endast sex månader. Om

 man jämför resultatutvecklingen från 1 januari – 31 december 2004 med motsvarande period 2005 har resultatet

 förbättrats med 18 476 tkr på jämförbara anläggningar.

• Bolaget har anpassat sin redovisning efter rådande redovisningsprinciper gällande fastigheter som hyrs via

 ”sale & lease-back”. Denna anpassning medför att EBITDA för 2005 har ökat med 6 064 tkr och att jämförelsesiffrorna

för 2004 har justerats. EBITDA för 2004 har ökat med 2 132 tkr.,

Publicerat den
Kategoriserat som Historik