Rasta Group: Bokslutskommuniké 2008

• Periodens rörelseresultat (EBITDA) är för koncernen 29 647 (34 967) tkr. I jämförelsesiffran från föregående år ingår övriga intäkter med 4 621 tkr vilket i huvudsak består av en realisationsvinst från försäljningen av fastigheten i Lilla Edet.

• Periodens rörelseresultat (EBIT) är för koncernen 18 708 (26 493) tkr.

• Periodens resultat före skatt för koncernen uppgick till 9 975 (18 562) tkr.

• Koncernen visar en omsättningsökning med 25 % för perioden jämfört med samma period 2007. För jämförbara Rastaanläggningar är ökningen 2 % för perioden.

• Koncernens nettoomsättning inklusive franchisetagare uppgick till 383 497 (318 852) tkr. Koncernen redovisar för perioden en nettoomsättning på 350 941 (280 291) tkr. Moderbolagets omsättning under perioden har varit 43 448 (4 205) tkr. Antal tusen liter bensin och diesel som sålts under perioden är ca 27 400 (ca 21 700) samt lastbilsdiesel ca 30 400 (ca 27 200).

• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten (resultat efter finansiella poster plus avskrivningar) är för perioden 21 693 (22 221) tkr.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Rasta har förvärvat Sveriges omsättningsmässigt största vägrestaurang, Tönnebro Värdshus. Anläggningen ligger mycket strategiskt längs E4:an mellan Gävle och Söderhamn intill Noransjöarna. Anläggningen tillträddes per den 1 april 2008.

Rasta har även träffat en överenskommelse med ÅbyTravet innebärande att Rasta kommer att driva all restaurang-, konferens- och kioskverksamhet på Åby Travbana i Mölndal. Rasta tog över ansvaret av driften i juni 2008.

Rasta har förvärvat butiken, som hittills varit uthyrd till extern operatör, i vår Mölletoftaanläggning. Driften övertogs per den 1 april 2008.

På Ullevi har under sommaren genomomförts flera evenemang bl. a två konsertkvällar med Bruce Springsteen inför ca 116 500 åskådare, en konsertkväll med Iron Maiden inför ca 56 000 åskådare, invigning av Gothia Cup med ca 44 000 åskådare samt jubileumslandskamp mellan Sverige och Frankrike.

VD:s kommentar

 Höstens finanskris och konjunkturavmattning har haft en negativ effekt på vår verksamhet under sista kvartalet 2008. Inom yrkestrafiken som står för ca 40% av vår omsättning, har vi börjat se en avmattning av besöken vilket är naturligt att transporterna minskar när industrin går in i en lågkonjunktur av det slag som f n sker. Däremot har vi under slutet av året noterat en ökning av resandet till de svenska fjällen.

Omsättningsökningen var under året 25%. På jämförbara anläggningar är ökningen 2% och denna siffra skall ställas mot de två senaste årens ökningar med 10% per år jämfört med branschsnittet på ca 5-6%.

Under året har vi haft högre räntekostnader, livsmedelspriser och under första halvåret betydligt högre bensinpriser som påverkat vårt resultat negativt och som vi fullt inte kunnat kompensera oss för. Den snabba nedgången av oljepriset under hösten har inneburit lagerförluster på ca 1 200 tkr

För 2009 ser vi fortsatt stor osäkerhet i den ekonomiska utvecklingen. Vad som är positivt för vår verksamhet är att den kostnadsutveckling som var negativ för oss under 2008 nu har vänt. Lägre oljepris, lägre räntor, lägre livsmedelspriser, sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar upp till 26 år och sämre kronkurs är faktorer som påverkar vår verksamhet positivt. Vår förhoppning är den förväntade nedgången inom yrkestrafiken kommer att kompenseras av ett ökat semestrande i Sverige av svenskar på grund av den lägre kronkursen, en tendens vi redan har kunnat notera genom resandet till de svenska fjällen. Vi har även anledning att tro att turismen till Sverige kommer att öka av samma anledning.

Dessa positiva faktorer tillsammans med översyn av vår kostnadsbild, öppethållandetider och nu kända förutsättningar har vi anledning att tro på bättre resultat 2009 än 2008.

Inom Arenarestauranger där vi bedriver all restaurang- konferens- och kioskverksamhet på Ullevi och Åby har verksamheten på Ullevi haft ett både resultatmässigt och eventmässigt bra år. På Ullevi som 2008 firade 50 års jubileum har aktiviteten varit hög med bl. a tre utsålda konserter, jubileumslandskamp, allsvenska fotboll, och flera motortävlingar. Inför 2009 ser förutsättningarna också mycket bra ut med bl. a tre konserter redan klara (AC/DC och Madonna) motortävlingarna utökade med speedway och en ishockeymatch inplanerad mellan jul och nyår. Vi tror också att dagkonferenserna kommer att öka i det kärvare ekonomiska klimatet, en tendens vi redan börjat se.

Verksamheten på Åby som vi tog över per 1 juni 2008, inleddes med en genomgripande ombyggnad av restaurang Pegasus, har under 2008 inte genererat någon vinst. Ett åtgärdspaket finns som både innehåller kostnadsnedskärningar som aktiviteter för att öka beläggningsgraden på anläggningen.

Delårsrapporten finns i sin helhet på www.rasta.se, under ”Finansiell info”.

För ytterligare information kontakta

 Jan Bengtsson, VD Rasta Group AB

 Telefon: 031-725 95 02

 Mobil: 070-720 20 60

Epost: jan.bengtsson@rasta.se

Rasta Group AB (publ.) äger, förvaltar och utvecklar bolag inom servicenäringen. Bolaget är listat på First North och har ca 1 800 aktieägare per 2008-12-31. Thenberg & Kinde Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser på First North. I bolaget ingår bolagen Rasta Sverige AB och Ullevi Konferens och Kiosker AB.

Rasta bedriver serviceanläggningar som finns på följande 20 platser: Hallandsåsen, Snapparp, Sjöboda Öst/Väst, Tanum, Svinesund, Brålanda, Grums, Vårgårda, Mariestad, Ulricehamn, Brunstorp-Huskvarna, Götene, Ödeshög, Kalmar, Nyköpingsbro Öst/Väst, Mölletofta, Tönnebro och dessutom varuhusrestaurangen på KF i Strömstad.

Bolaget Ullevi Konferens och Kiosker AB bedriver sedan 1993 all restaurang-, kiosk- och konferensverksamhet på Ullevi. I verksamheten ingår Ullevi Lounge, två restauranger samt konferensverksamheten. Vid arenaevenemang bedrivs även försäljning i 17 kiosker.

Från 1 juni 2008 ingår även restaurang, konferens- och kioskverksamheten på Åby Travet i Mölndal. Verksamheten består av sex restauranger, tre salonger och tre loger med en total kapacitet för 2 300 matgäster. Dessutom finns fem kiosker vid arenaevenemang.